Α. Στοιχεία για τον υποκείμενο χώρο

Τα παρακάτω παραλαμβάνονται από την αρμόδια Πολεοδομία, εφόσον δεν διατίθενται και εφόσον η κατασκευή έχει γίνει με οικοδομική άδεια:

 

 • Στέλεχος οικοδομικής Αδείας
 • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου
 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Κάτοψη χώρου
 • Τομές σε κλίμακα 1:100
 • Φωτογραφίες απ’ όλες τις όψεις
 • Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή τοπογραφικό διάγραμμα σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87

 

 

Έγγραφα που να επιβεβαιώνουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής/εγκατάστασης της χρήσης τα οποία ένα από τα παρακάτω:

 

 • Αεροφωτογραφίες εφ’ όσον συνοδεύονται από ανάλογη έκθεση φωτοερμηνίας
 • Δημόσια έγγραφα όπως λογαριασμούς ΔΕΗ, Ε9, μηνύσεις, έγγραφα αστυνομίας, αυτοψίες αυθαιρέτων, άδειες λειτουργίας καταστημάτων, ξενοδοχείων, βιομηχανικών κτιρίων
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη η οποία θα συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού που θα υποστηρίζει το περιεχόμενο της δήλωσης

 

 

Β. Εγγραφα που χρειάζονται

 

 • Εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη diloseto
 • Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη (εις διπλούν) diloseto
 • Εξουσιοδότηση – Ως ιδιοκτήτης, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να διεκπεραιώσετε ο ίδιος την διαδικασία, μπορείτε να ορίσετε νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συμπληρώνοντας την εξουσιοδότηση, στην εξουσιοδότηση απαιτείται η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (από ΚΕΠ ή ΑΤ), ενώ για το ενδεχόμενο ευρισκομένου εκτός της επικράτειας από την τοπική προξενική αρχή της Ελλάδος diloseto
 • Ε9 (Το πιο πρόσφατο)

 

 

Γ. Υπόλοιπα δικαιολογιτικά

 

 • Τεχνική έκθεση μηχανικού (τη συμπληρώνει ο μηχανικός), φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής, δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας, ηλεκτρομηχανολογικός έλεγχος για ακίνητα που ΔΕΝ είναι κατοικίες.
 • Παράβολο με αναρτημένο μοναδικό κωδικό απο το ΥΠΕΚΑ για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία:
τ.μ. (τετραγωνικά μέτρα του χώρου προς τακτοποίηση)Παράβολο σε ευρώ 
τ.μ.<=200 (κύρια και μοναδικής κατοικίας 100)500€
<=100 τ.μ. (κύριας και μοναδικής κατοικίας)500€
<50τ.μ. 1000€
2000 < τ.μ. < 5000 1000€
1000 < τ.μ. < 20002000€
100 < τ.μ. < 10004000€
50 < τ.μ. < 1008000€
> 500010000€