Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον 2019: Πώς να πάρεις Χρηματοδότηση με ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ επιτυχία!

Στις 16 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄οίκον ΙΙ» .

Τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι ακριβείς ημερομηνίες  έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ανά ομάδα Περιφερειών.

 

Στο νέο πρόγραμμα υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο, έχει προστεθεί μία επιπλέον κατηγορία δικαιούχων, οι οποίοι έχουν υψηλότερα  ατομικά ή οικογενειακά εισοδήματα. Οι δικαιούχοι που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία θα λαμβάνουν μόνον επιδότηση επιτοκίου για το δάνειο που θα συνάψουν.

 

Επίσης, βελτιωμένη θα είναι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ώστε να μην ανακύψουν τα προβλήματα διακοπών λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, που είχαν παρουσιαστεί στο παλιότερα.

 

Με ιδιαίτερη ΜΕΡΙΜΝΑ στα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα

 

Ποιοί μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον 2019

 

Στο νέο πρόγραμμα  μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

 

Ποια ακίνητα μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση στο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2019

 

Οι κατοικίες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

 • Χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.
 • Υφίστανται νόμιμα (έχουν ενταχθεί στον Ν.4178/13 ΄ή στον Ν,4495/2017 και έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του ειδικού προστίμου ) &, δεν είναι ολοσχερώς ή μερικώς αυθαίρετες.
 • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης * Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

 

Στο πρόγραμμα μπορούν να μετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής)  ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια

 

Με ιδιαίτερη ΜΕΡΙΜΝΑ στα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα

 

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει πλέον 7 κατηγορίες

 

Κατη-γορία Ατομικό

Εισόδημα

Οικογενειακό

Εισόδημα

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης Αύξηση Επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλος Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης
1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%
2 10.000 έως 15.000 20.000

έως 25.000

50% 5% 70%
3 15.000 έως 20.000 25.000 έως 30.000 40% 5% 70%
4 20.000 έως 25.000 30.000 έως 35.000 35% 5% 70%
5 25.000 έως 30.000 35.000 έως 40.000 30% 5% 50%
6 30.000 έως 35.000 40.000 έως 45.000 25% 5% 50%
7 > 35.000 > 45.000 0% 0% 0%

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

 

Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.

 

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον βέβαια η αίτηση έχει λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

 

Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται από το Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον  2019

Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

 

 1.  Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
 2.  Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 4.  Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
 5.  Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

 

Στο νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», έχει αποσυνδεθεί η υποχρέωση λήψης δανείου από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

 

Συνεπώς η λήψη δανείου από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωτική.

 

Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

 

Η απαιτούμενη αίτηση για το Εξοικονόμώ Κατ’ Οίκον

 

Οι  ενδιαφερόμενοι πολίτες  μπορούν μέσω του Συμβούλου  Έργου να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα κριτήρια υπαγωγής.

 

Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

 

Η διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης για το Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον 2019

 

Μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι.

 

Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία, ο οποίος θα εξετάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Ενοικιαζόμενη Κατοικία / Kατοικία σε βραχυχρόνια μίσθωση

 

Δικαίωμα ένταξης στο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ll έχουν και οι Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενης κατοικίας. Συμπεριλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες κατοικιών βραχυπρόθεσμης μίσθωσης. (Φυσικά και οι ιδιοκτήτες που συνεργάζονται με την Πλατφόρμα Airbnb)

 

Εάν η επιλέξιμη κατοικία είναι ενοικιαζόμενη (ή διατίθεται με βραχυχρόνια μίσθωση), τότε ο ωφελούμενος (επικαρπωτής/πλήρης κύριος) εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis Aid) ΕΕ 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(EL L352/24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ανωτέρω ενισχύσεις και ως εκ τούτου θα πρέπει το ύψος των ενισχύσεων για τα οποία έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», να μην υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000€) Ευρώ.

 

Προς τούτο, απαιτείται από τον δυνητικό Ωφελούμενο (επικαρπωτή/ πλήρη κύριο) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ. Σε περίπτωση υπέρβασης του προαναφερθέντος ορίου, η αίτηση κρίνεται ως μη επιλέξιμη.

 

 

Η έμπειρη ομάδα μας, αναλαμβάνει Υπεύθυνα να σας καθοδηγήσει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας

 

 • Έλεγχος δυνατότητας ένταξης στο πρόγραμμα
 • Συλλογή απαραίτητων δικαιολογητικών
 • Καθοδήγηση και συμβουλευτική για την σίγουρη ένταξη στο πρόγραμμα
 • Eύρεση επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τις ανάγκες σας
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας

 

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε για όποια απορία ή διευθέτηση του φακέλου σας, καλέστε μας στο 210 99 66 993 ή συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας:

 

  

ENERCO

Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακών Αναβαθμίσεων