Για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων αρμόδιοι φορείς είναι οι Δήμοι ή οι Κοινότητες στους οποίους ανήκει το ακίνητο που μας ενδιαφέρει & ο ιατρικός Σύλλογος για τις άδειες λειτουργίας των ιατρείων .

Η διαδικασία μπορεί να είναι από πολύ απλή έως πολύ σύνθετη, ανάλογα με την κατηγορία του καταστήματος ή του ιατρείου σε συνάρτηση με τον αρμόδιο φορέα αδειοδότησης 

Σε γενικές γραμμές ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

Α. Συνάντηση του ενδιαφερόμενου με τον υπεύθυνο μηχανικό στο γραφείο ή στο ακίνητο που πρόκειται να εκδοθεί η άδεια (κατά προτίμηση) για γενικές πληροφορίες, ενημέρωση και συλλογή στοιχείων

Β. Διερεύνηση από τον υπεύθυνο μηχανικό για το αν επιτρέπεται η ίδρυση του καταστήματος ή ιατρείου στο συγκεκριμένο χώρο

Γ. Συνάντηση ξανά με τον ενδιαφερόμενο για τη συζήτηση του βήματος Β

Αν επιτρέπεται η ίδρυση – Ενημέρωση για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (συνέχεια στο βήμα Δ)

Αν δεν επιτρέπεται – Συζήτηση για επιλογή άλλου χώρου ή άλλου είδους κατάστημα (και ξανά στο βήμα Β)

Δ. Συλλογή εγγράφων με παράλληλες ενέργειες

Ε. Το προβλεπόμενο παράβολο (αν χρειάζεται) από την 61167/2007 ΚYΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2438/28.12.2007

Στ. Κατάθεση των δικαιολογητικών προ έγκρισης και εν συνεχεία έγκρισης της άδειας λειτουργίας

Ζ. Μετά την απόκτηση της άδειας λειτουργίας μπορεί να εκδοθεί και άδεια εργασιών μικρής ή μεγάλης κλίμακας ή επισκευή του χώρου ή αν έχει συμφωνηθεί με τον ιδιοκτήτη, μπορεί να προηγηθεί της όλης διαδικασίας.

Επικοινωνήστε με την εταιρία