Η νομοθεσία

 

Σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 3 του ν.4178/2013 απαιτείτε σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του νόμου. Ως αντικείμενο έχει τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα. Υποχρεωτική ενέργεια είναι να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση του μηχανικού (Βεβαίωση μη αυθαιρεσιών).

 

Απαιτείται λοιπόν βεβαίωση μη αυθαιρεσιών από μηχανικό, ή τακτοποίηση αυτών βάση των διατάξεων του ν.4178/13. Ο μηχανικός πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του, όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την μεταβίβαση, τη σύσταση  οριζόντιων ιδιοκτησιών, την γονική παροχή, την υποθήκη για δάνειο σε τράπεζα, την πώληση, κλπ.

 

Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, το οποίο συντάσσεται από τοπογράφο ή πολιτικό μηχανικό.

 

Οι βεβαιώσεις που ζητούνται είναι οι εξής:

 

Βεβαίωση περί μη αυθαιρεσιών

 

Για κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος ακινήτου απαιτείται αυτοψία μηχανικού. Μεταξύ άλλων,  θα εξακριβώσει αν τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας συμπίπτουν με την υπάρχουσα κατάσταση του εν λόγω ακινήτου.

 

Αν διαπιστωθεί η νομιμότητα του, τότε εκδίδεται βεβαίωση από τον μηχανικό που την πιστοποιεί.

 

Ενώ αν υπάρχουν αυθαιρεσίες, θα πρέπει πρώτα να τακτοποιηθούν έτσι ώστε ο μηχανικός να υπογράψει τη βεβαίωση, αλλιώς δεν μπορεί να συσταθεί κανένα εμπράγματο δικαίωμα.

 

Βεβαίωση Αδόμητου οικοπέδου

 

Για μεταβίβαση οικοπέδου, θα πρέπει να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια κατασκευή σε αυτό η οποία χρειάζεται ή να τακτοποιηθεί, ή να αφαιρεθεί για τη μεταβίβασή του.

 

Η αυτοψία μηχανικού είναι απαραίτητη και σε αυτή την περίπτωση για την έγγραφη πιστοποίηση αδόμητου οικοπέδου.

 

Βεβαίωση παλαιότητας κτιρίου

 

Η απόδειξη παλαιότητας κτιρίου, είναι πλέον απαραίτητη για όλα τα αυθαίρετα κτίσματα ή/και αυθαίρετες προσθήκες.

Τεκμηριώνεται με αεροφωτογραφίες που συνοδεύονται με ανάλογη φωτοερμηνεία η οποία γίνεται μόνο από έμπειρους μηχανικούς.

Επικοινωνήστε με την εταιρία