Άρθρο 72 Περιπτώσεις αυθαιρέτων πριν την 28.07.2011

 

Βάση του υπό διαβούλευση νέου νόμου τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευής έως 28.7.2011 ,ο οποίος αναμένεται εντός του Οκτωβρίου του 2016 αναμένεται να συσταθεί "Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης & Κοινοχρήστων Χώρων " δια την αγορά συντελεστή δόμησης & όπως αναφέρει το προσχέδιο:

 

Οι αυθαίρετες κατασκευές της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του ν.4178/13 που περαίωσαν εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο αυτό διαδικασίες και αυθαίρετες κατασκευές της περίπτωσης Δ της κατηγορίας 4 του άρθρου 9 του ν.4178/13 που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία 1Γ γ) του παρόντος άρθρου και περαίωσαν εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες από τον ν.4178/13 διαδικασίες. Οι ανωτέρω κατασκευές τελούν σε καθεστώς αναστολής επιβολής κυρώσεων για το προβλεπόμενο στον ν. 4178/2013 και στον παρόντα νόμο χρόνο διατήρησής τους και δεν επιβάλλονται σε αυτές πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.

 

Οι κατασκευές αυτές δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης κατά τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 35 του παρόντος νόμου με την αντιστοίχιση ίσου με την υπέρβαση τους Τίτλου Σ.Δ., μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων, εφόσον βρίσκονται εντός Ζ.Α.Ε.Σ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος νόμου.

Επικοινωνήστε με την εταιρία