Επί συναπτά έτη το τμήμα αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων  Ιδιωτικών Φορέων Εκπαίδευσης έχει φέρει σε πέρας αδειοδοτήσεις πολλών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  του ΕΟΠΠΕΠ.

Στο ενεργητικό μας υπάρχουν πιστοποιήσεις σε:

 

  • ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ (Κε.Δι.Βι.Μ1)
  • ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ (Κε.Δι.Βι.Μ2)
  • ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
  • ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Συμπεριλαμβάνονται και τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων)
  • ΚΟΛΛΕΓΙΑ
  • ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το εμπεριστατωμένο κλιμάκιο μας εφ΄ όσον επισκεφθεί τον χώρο σας  και ελέγξει αν πληροί τις προϋποθέσεις ,προβαίνει σε συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων .

Σε περίπτωση που χρειάζεται ο χώρος όποια  δήποτε μετατροπή , διαμόρφωση  ή ανακαίνιση ,γίνεται η απαιτούμενη μελέτη καθώς και η αδειοδότηση από την αρμόδια πολεοδομική αρχή  ώστε  να αποκτήσει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για την απαιτούμενη χρήση .

Με την συγκέντρωση των απαιτούμενων ήτοι:

1/ πολεοδομικών σχεδίων ( Ισχύουσα οικοδομική άδεια και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων)

2/ Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση

3/  Βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής επάρκειας της κτιριολογικής μονάδας (όροφος ή αυτοτελές κτίριο) ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό. - (Στην περίπτωση που η ισχύουσα οικοδομική άδεια είναι χρήσης εκπαιδευτηρίου δεν απαιτείται η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης).

4/ Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ.

5/ Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφήςδήλωση του ν.1599/1986 περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου και σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις.

Κατατίθεται ο φάκελος και πρωτοκολλάται .

Επικοινωνήστε με την εταιρία